Informacija dėl planuojamo atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčio dydžio pakeitimo

Kauno regiono atliekų tvarkymo sistema ir jos finansavimas paremti principais: „teršėjas moka“, „visų sąnaudų padengimo“ ir „solidarumo“. Vadovaujantis šiais principais visos regioninės atliekų tvarkymo sistemos išlaidos yra padengiamos iš mokesčio, surenkamo iš atliekų turėtojų už priimamų atliekų sutvarkymą.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras eksploatuoja Kauno mieste, Kauno, Kėdainių, Raseinių, Kaišiadorių ir Jonavos rajonuose esančius atliekų tvarkymo įrenginius: vienuolika didelių gabaritų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelių, tris žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, tris komunalinių atliekų perkrovimo stotis, Lapių ir Zabieliškio regioninius nepavojingų atliekų sąvartynus, nuo 2016 m. – Kauno ir Zabieliškio komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio rūšiavimo gamyklas (MBA ir MAR). Minėtuose įrenginiuose yra tvarkomos visos Kauno regione susidarančios atliekos.

Atliekų sutvarkymas susideda iš atliekų surinkimo ir išrūšiavimo įrenginiuose, atliekų perdavimo perdirbimui, perdirbimui netinkamų atliekų sutvarkymo deginimo įrenginiuose ir kitų atliekų šalinimo sąvartynuose. Per laikotarpį nuo 2015 m. ženkliai padidėjo atliekų sutvarkymui reikalingų paslaugų (technikos nuoma, atliekų pervežimas, sutvarkymas ir kt.) įkainiai, be to atliekų sutvarkymo kaina yra stipriai įtakojama mokesčių už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis (2015 m. gruodžio 23 d. LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas Nr. XII-2244), atliekų transportavimo ir deginimo kaštų. Šiuo metu atliekos deginimui priimamos vienintelėje Lietuvoje deginimo gamykloje Klaipėdoje. Taip pat, dėl daugiau nei 1,5 karto padidėjusio į atliekų priėmimo aikšteles priimamų atliekų srauto atitinkamai išaugo išlaidos jų sutvarkymui.

Už atliekų sutvarkymą įrenginiuose šiuo metu yra taikomi 2015-11-02 VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu Nr. D15-2-7 patvirtinti atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčio tarifai. Viešosios įstaigos dalininkai yra šešios Kauno regiono savivaldybės (Kauno m., Kauno, Kaišiadorių, Kėdainių, Jonavos, Raseinių rajonų savivaldybės ir UAB „Kauno švara“).

Pajamos, gaunamos iš šiuo metu taikomų priėmimo ir apdorojimo mokesčio tarifų, yra nebepakankamos, kad padengtų regioninės atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas. Dėl šios priežasties buvo parengti atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčio tarifų perskaičiavimai 2018-2019 metų laikotarpiui. Remiantis ekspertų atlikta išlaidų atliekų tvarkymo sistemai analize ir skaičiavimais, pagrindinės atliekų tvarkymo sistemos išlaidų sudedamosios dalys ir jų procentinė išraiška yra sekanti:

Išlaidos 2018 -2019 m.
Atliekų tvarkymo sistemos administravimo/eksploatavimo išlaidos (be MBA ir MAR)35,89 %
MBA ir MAR eksploatavimo išlaidos48,14 %
Taršos mokesčio išlaidos*15,97 %
Iš viso:100%

*surenkamas mokestis už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis pervedamas į valstybės biudžetą.

Atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčio skaičiavimai 2018-2019 m. laikotarpiui atlikti atsižvelgiant į pagrindinius atliekų tvarkymo principus nustatančius teisės aktus, pagrindinius strateginius atliekų tvarkymo uždavinius, ženkliai išaugusias atliekų tvarkymo paslaugų kainas, nustatytus mokesčius, natūralius ekonominius veiksnius, atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo išlaidų prognozes bei eilę kitų faktorių.

Remiantis galiojančiomis rinkos kainomis, planuojama nustatyti didesnes gamybinių atliekų bei asbesto turinčių atliekų priėmimo į atliekų tvarkymo įrenginius kainas, tačiau mokesčio už žaliųjų atliekų priėmimą ir apdorojimą žaliųjų atliekų tvarkymo įrenginiuose keisti neplanuojama. Taip pat planuojama didinti vidutinį komunalinių atliekų tvarkymo mokesčio tarifą.

Atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčio (ATM) tarifų pokyčiai pateikiami lentelėse:

Galiojantys ATM tarifai Eur/t be PVM

Atliekų pavadinimasJuridiniamsFiziniams
Komunalinės atliekos47,4814,22
Kitos atliekos, nepriskiriamos komunalinėms atliekoms, gamybinės (neturinčios asbesto)47,4847,48
Kitos atliekos, nepriskiriamos komunalinėms atliekoms (turinčios asbesto)47,4847,48
Atskirai surenkamos ir kompostuojamos žaliosios atliekos47,480,00

Nauji ATM tarifai nuo 2018 m. pradžios, Eur/t be PVM

Atliekų pavadinimasJuridiniamsFiziniams
Komunalinės atliekos70,0026,12
Kitos atliekos, nepriskiriamos komunalinėms atliekoms, gamybinės (neturinčios asbesto)70,0070,00
Kitos atliekos, nepriskiriamos komunalinėms atliekoms (turinčios asbesto)79,0079,00
Atskirai surenkamos ir kompostuojamos žaliosios atliekos47,480,00

Atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčio tarifai artimiausiu metu bus svarstomi ir tvirtinami VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras visuotiniame dalininkų susirinkime.

Perskaičiuotus atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčio tarifus planuojama pradėti taikyti nuo 2018 metų pradžios.

Informacija apie patvirtintą paslaugos kainą bus skelbiama VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras interneto puslapyje www.kaunoratc.lt.