Informacija apie ekspertų išvadą

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Kauno RATC), siekdamas tinkamai eksploatuoti mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius, inicijavo Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (toliau – Kauno MBA) gamyklos biologinio atliekų apdorojimo technologijos efektyvumo įvertinimą.

Į Kauno MBA įrenginius patenkančių mišrių komunalinių atliekų biologiškai skaidi frakcija nukreipiama į kompostavimo zoną, kurią sudaro 14 atskirų tunelių. Po intensyvaus kompostavimo proceso medžiaga patenka į komposto rafinavimo patalpą, vėliau – į atvirą angarą kur baigiamas komposto brandinimo procesas.

Š. m. rugsėjo mėn. Kauno MBA ir Zabieliškio MAR lankėsi Vokietijos aplinkosauginės inžinerijos įmonės „M&S Umweltprojekt Baltic“, UAB specialistai, kurie įvertino ne tik pačią įrangą, projektinius sprendinius, bet ir Kauno MBA vykdomą kompostavimo procesą.  Specialistai pateikė vertinimo išvadas ir rekomendacijas.

Ekspertai pažymėjo, kad Kauno MBA veikla vykdoma pagal projektą ir nėra akivaizdžių didelių technologinių reikalavimų pažeidimų. Tačiau vykstančius procesus būtų tikslinga optimizuoti, pritaikyti prie kintančios atliekų sudėties, patikrinti projektinių nustatymų aktualumą ir taip siekti geriausio rezultato. 

Nors analogiškoms įmonėms nebūdingų kvapų nepastebėta, tačiau ekspertai pateikė rekomendacijas, kurios kvapų sklidimo riziką galėtų sumažinti iki minimumo.

Procesai vykdomi pagal gamyklos įvedimo į eksploataciją metu Rangovo nustatytus projektinius ventiliatorių darbo režimus. Tačiau ekspertiniu vertinimu būtų tikslinga šiuos parametrus peržiūrėti ir esant poreikiui tikslinti: būtina užtikrinti atitinkamą ir greitą visos automatinės kontrolės sistemos reagavimą. Ekspertų nuomone, nesant galimybės kontroliuoti ventiliatorių darbą, dėl įvairių priežasčių gali susidaryti dideli oro srautai, kuriuos vienu metu reikia apdoroti/išvalyti, o to nespėjant, galima kvapų sklaida. Dėl to taip pat sudėtinga valdyti kompostavimo procesus tuneliuose.

Šiuo metu biologiškai skaidžių atliekų kaupus ventiliuoja 24 ventiliatoriai, kurie suskirstyti į grupes, grupėms priskiriant tam tikrus kompiuteriu valdomus režimus. Kauno RATC darbuotojai mano, kad dėl pasitaikiusių elektros įtampos svyravimų (ar kitų priežasčių) galimai „išsiderino“ ventiliatorių darbo režimų eiliškumas: pasitaiko, kad vienu metu įsijungia per didelis skaičius ventiliatorių. Ventiliuodami kompostuojamą medžiagą (komposto temperatūra gali siekti ir 600C) ventiliatoriai staigiai padidina aplinkos temperatūrą. Spėjama, jog staigiai pasikeitus ištraukiamo oro parametrams esama ventiliacijos sistema ne taip greitai prisitaiko prie naujų pakitimų ko pasekoje galima trumpalaikė kvapų sklaida.    

Taip pat ekspertai pažymėjo, kad tikslinga komposto rafinavimo ir brandinimo pastate įrengti neigiamo slėgio ventiliacinę sistemą, kuri dar labiau mažintų kvapų sklaidą, nors brandinimo metu kvapo intensyvumas ir taip yra smarkiai sumažėjęs.

Tačiau ekspertai pabrėžė, kad priemonės kompostavimo proceso optimizavimui ir kvapų sklaidos mažinimui turi būti diegiamos palaipsniui, atsižvelgiant į kiekvienos priemonės įgyvendinimo rezultatus. Taip būtų išvengta lėšų švaistymo perteklinių technologijų diegimui.

Kauno RATC, įvertinęs ekspertų pasiūlymus, pakoreguos 2016 m. parengtą ir 2017-2018 m. tikslintą kvapų mažinimo priemonių planą. Rengiant planą turės būti atsižvelgta ir į šiuo metu vykstančių teisminių procesų su gamyklos Rangovu eigą (pvz., dėl galimybės vėdinimo sistemą pripažinti kaip Rangovo projekto trūkumą/defektą ir defekto šalinimą padengti Rangovo lėšomis). Bus numatytos priemonės ir jų eiliškumas siekiant panaikinti ekspertų nurodytas tikėtinas nepageidaujamo kvapo priežastis. Pakoreguotą priemonių planą pateiksime artimiausiu metu.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro informacija