DĖL ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR APDOROJIMO MOKESČIO PAKEITIMO

Kauno regiono atliekų tvarkymo sistema ir jos finansavimas paremti principais: „teršėjas moka“, „visų sąnaudų padengimo“ ir „solidarumo“. Vadovaujantis šiais principais regioninės atliekų tvarkymo sistemos visos išlaidos yra padengiamos mokesčiu už priimamų atliekų sutvarkymą, surenkamu iš atliekų turėtojų.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, siekdamas užtikrinti sėkmingą priimamų atliekų sutvarkymą, Kauno mieste, Kauno, Kėdainių, Raseinių, Kaišiadorių ir Jonavos rajonuose eksploatuoja esančius atliekų tvarkymo įrenginius: 11 didelių gabaritų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelių, 3 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, 3 komunalinių atliekų perkrovimo stotis, Lapių ir Zabieliškio regioninius nepavojingų atliekų sąvartynus, o nuo 2016 m. – ir Kauno komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) bei Zabieliškio komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo (MAR) gamyklas. Minėtuose įrenginiuose yra tvarkomos visos Kauno regione susidarančios atliekos.

Atliekų sutvarkymas susideda iš atliekų surinkimo ir išrūšiavimo, išrūšiuotų atliekų perdavimo perdirbimui arba perdirbti netinkamų atliekų sudeginimo bei kitų atliekų šalinimo sąvartynuose. Pažymėtina, kad nuo 2015 m. ženkliai pabrango atliekų sutvarkymui būtinos paslaugos (technikos nuoma, atliekų pervežimas, sutvarkymas ir kt.), atliekų sutvarkymo kaštai yra stipriai įtakojami mokesčių už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis (2015 m. gruodžio 23 d. LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas Nr. XII-2244), atliekų transportavimo ir deginimo kaštų, dėl daugiau nei 1,5 karto padidėjusio į atliekų priėmimo aikšteles priimamų atliekų srauto atitinkamai išaugo išlaidos jų sutvarkymui.

Už atliekų sutvarkymą šiuo metu yra taikomi 2017-11-27 VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu Nr. D17-2-1 patvirtinti atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčio tarifai, tačiau dėl aukščiau išdėstytų priežasčių  pajamos, gaunamos iš šiuo metu taikomų priėmimo ir apdorojimo mokesčio tarifų, yra nebepakankamos, kad padengtų regioninės atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas. Dėl šios priežasties, remiantis ekspertų atlikta atliekų tvarkymo sistemos išlaidų analize ir skaičiavimais buvo parengti atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčio tarifai 2020-2021 metų laikotarpiui.

Pagrindinės atliekų tvarkymo sistemos išlaidų sudedamosios dalys ir jų procentinė išraiška yra tokia:

Išlaidos 2020 -2021 m.
Atliekų tvarkymo sistemos administravimo/eksploatavimo išlaidos (be MBA ir MAR) 34,07 %
MBA ir MAR eksploatavimo išlaidos 63,36 %
Taršos mokesčio išlaidos* 2,57 %

 Atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčio skaičiavimai 2020-2021 m. laikotarpiui atlikti atsižvelgiant į pagrindinius atliekų tvarkymo principus nustatančius teisės aktus, pagrindinius strateginius atliekų tvarkymo uždavinius, ženkliai išaugusias atliekų tvarkymo paslaugų kainas, nustatytus mokesčius, natūralius ekonominius veiksnius, atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo išlaidų prognozes bei eilę kitų faktorių.

 Atsižvelgiant į rinkos kainas, nustatytos didesnės gamybinių atliekų bei asbesto turinčių atliekų priėmimo į atliekų tvarkymo įrenginius kainos, tačiau nekeičiamas mokestis už žaliųjų atliekų priėmimą ir apdorojimą žaliųjų atliekų tvarkymo įrenginiuose.

Atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčio (ATM) tarifų pokyčiai pateikiami lentelėse:

Iki 2020 m. gegužės 31 d. galiojantys ATM tarifai Eur/t be PVM

Atliekų pavadinimas Juridiniams Fiziniams
Komunalinės atliekos (vežant kartu juridinių ir fizinių asmenų), vidutinis ATM 41,48
Komunalinės atliekos (vežant tik juridinių asmenų) 70,00  
Kitos atliekos, nepriskiriamos komunalinėms atliekoms, gamybinės (neturinčios asbesto) 70,00 70,00
Kitos atliekos, nepriskiriamos komunalinėms atliekoms (turinčios asbesto) 79,00 79,00
Atskirai surenkamos ir kompostuojamos žaliosios atliekos 47,48 0,00

Nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliosiantys ATM tarifai, Eur/t be PVM

Nauji atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčio tarifai (ATM) patvirtinti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro visuotinio dalininkų susirinkimo 2020-03-17 sprendimu Nr. D20-2-1.

Atliekų pavadinimas Juridiniams Fiziniams
Komunalinės atliekos (vežant kartu juridinių ir fizinių asmenų), vidutinis ATM 62,81
Komunalinės atliekos (vežant tik juridinių asmenų) 80,00  
Kitos atliekos, nepriskiriamos komunalinėms atliekoms, gamybinės (neturinčios asbesto) 80,00 80,00
Kitos atliekos, nepriskiriamos komunalinėms atliekoms (turinčios asbesto) 100,00 100,00
Atskirai surenkamos ir kompostuojamos žaliosios atliekos 47,48 0,00