PRANEŠIMAS APIE RENGIAMUS ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO PLANUS KAUNO REGIONE

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC), vadovaudamasis Valstybiniu atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 – 2027 metų planu bei kitais teisės aktais, pradėjo rengti Kauno regiono ir Kauno miesto, Kauno rajono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Kėdainių rajono ir Raseinių rajono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planus. Paslaugų teikimo sutartis dėl minėtų planų parengimo pasirašyta su UAB „Ekokonsultacijos”. Šiuo metu yra atliekama esamos atliekų prevencijos ir tvarkymo būklės analizė.

Kauno RATC direktorius Laurynas Virbickas atkreipia dėmesį, kad regiono ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų parengimas svarbus žingsnis siekiant įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus, racionaliai planuoti investicijas į atliekų perdirbimo infrastruktūrą, numatyti regioninės atliekų tvarkymo sistemos vystymo kryptis ir galimus pokyčius. „Atliekos – aktuali sritis kiekvienam Kauno regiono gyventojui, todėl visos Kauno regiono savivaldybės turi aktyviai įsitraukti į planavimą taip atstovaudamos savo gyventojų interesams”, – pabrėžia Kauno RATC vadovas

Rengiant planus ir numatant priemones Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 – 2027 metų plano užduotims įgyvendinti neabejotinai bus susiduriama su iššūkiais: numatoma, kad gyventojams atliekų surinkimo infrastruktūra turi būti patogi ir lengvai pasiekiama, o konkrečiai didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės turės būti įrengiamos ne daugiau kaip 10 kilometrų atstumu nuo gyvenamųjų vietų miestuose, o kaimo vietovėse – ne daugiau kaip 15 kilometrų atstumu. Kauno regione reikėtų papildomai įrengti dar apie 10 aikštelių, kas pareikalaus ne tik finansinių investicijų, bet ir tinkamos vietos parinkimo. Tikimąsi savivaldybių ir vietos bendruomenių dialogo ieškant visoms šalims tinkamų sprendimų.

Dar vienas visus gyventojus liečiantis pokytis – atskiras maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimas bei surinkimas. Nuo 2024 m. pradžios gyventojai turės rūšiuoti ne tik pakuočių, stiklo atliekas, bet ir maisto bei virtuvės atliekas. Įdiegti šių atliekų surinkimo bei apdorojimo infrastruktūrą bus nemenkas iššūkis tiek Kauno RATC, tiek atskiroms Kauno regiono savivaldybėms. Dedamos maksimalios pastangos, kad būtų rasta optimaliausia maisto ir virtuvės atliekų tvarkymo sistema – Kauno RATC parengė galimybių studiją, kurioje išsamiai analizavo kaštus bei galimybes panaudoti potencialius produktus, išgaunamus iš maisto ir virtuvės atliekų. „Parengtos galimybių studijos sprendiniai – atspirties taškas regiono bei savivaldybių planams numatant atliekų tvarkymo sistemos kryptis. Bet kurio sprendinio įgyvendinimui reikalingos investicijos, tikimės Europos Sąjungos fondų paramos, tačiau dažniausiai finansuojama tik dalis reikiamų investicijų, todėl likusi dalis turės būti dengiama iš savivaldybių ir Kauno RATC lėšų” – teigia L. Virbickas.

Kauno regiono plėtros tarybos kolegija suformavo Kauno regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo plano 2021-2027 metams rengimo koordinavimo darbo grupę (Darbo grupė), kurios nariais paskirti atstovai iš Kauno regiono plėtros tarybos administracijos, kiekvienos Kauno regiono savivaldybės administracijos bei Kauno RATC. Artimiausias laukiantis žingsnis – Darbo grupės ir planų rengėjų diskusija dėl suformuoto preliminaraus priemonių plano bei tuo pačiu – strateginio poveikio aplinkai vertinimo apimties nustatymas.

Kauno RATC informacija