Informacinis pranešimas apie pradėtą rengti Kauno miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą ir šio plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą

Kauno miesto savivaldybės administracija ir VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras organizuoja Kauno miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano rengimą, kuris atnaujina Kauno miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-240 „Dėl Kauno miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano patvirtinimo“. Plano tikslas – užtikrinti, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė, geros kokybės, prieinama (įperkama) ir atitiktų aplinkos apsaugos, techninius-ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Šio plano projekte bus numatytos priemonės, užtikrinančios Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane bei Kauno regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane nustatytų užduočių įgyvendinimą.

Taip pat pradėtas Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procesas ir kviečiame į jį įsitraukti visuomenę.

SPAV metu bus nustatomos galimos reikšmingos Plano pasekmės aplinkai, konsultuojamasi su visuomene ir institucijomis, atsakingomis už aplinkos, sveikatos, kultūros vertybių, saugomų teritorijų apsaugą.

SPAV ataskaita bus ruošiama pagal šiuo metu parengtą ir SPAV subjektams pateiktą derinimui vertinimo apimties nustatymo dokumentą, kuris apibrėžia SPAV ataskaitos turinį, teiktinos informacijos apimtį, naudotinus vertinimo metodus. Kai bus parengti Plano ir SPAV ataskaitos projektai, visuomenė bus viešai su jais supažindinta.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras jau dabar laukia visuomenės pasiūlymų dėl Plano, atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir plano SPAV. Kontaktinis asmuo Plano rengimo klausimais – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro projektų vadovė Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė, tel.: (8 37) 311267, el. p.: projektuvadovas@kaunoratc.lt, SPAV klausimais – UAB „Ekokonsultacijos“ aplinkos apsaugos specialistė Jolanta Graudinytė, tel. 8 656 67290, el. p.: jolanta@ekokonsultacijos.lt. Pasiūlymus Planui bei SPAV prašome teikti nurodytais el. pašto adresais.

Su SPAV apimties nustatymo dokumentu galima susipažinti čia.