Background image

Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Kauno RATC) 2011 metais pradėjo įgyvendinti projektą „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, kurio įgyvendinimo metu skatinamas namudinis kompostavimas bei vykdoma mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginių statyba. Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta 30 tūkst. vnt. konteinerių, skirtų žaliųjų atliekų kompostavimui. Kaune pastatyti mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiai, kurių metinis galingumas sieks iki 220 tūkst. tonų. Juose bus tvarkomos Kauno miesto, Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių ir Kauno rajono savivaldybėse susidarančios komunalinės atliekos. Kėdainių rajone susidarančios mišrios komunalinės atliekos nuo šiol bus tvarkomos mechaninio atskyrimo ir rūšiavimo įrenginiuose Zabieliškio sąvartyne, kurių galingumas sieks iki 20 tūkst. tonų atliekų per metus. Minėtų įrenginių dėka iš surinktų komunalinių atliekų atskirtos antrinės žaliavos bus nukreiptos perdirbimui ar kitokiam pakartotiniam panaudojimui, o biologiškai skaidžios atliekos bus kompostuojamos. 

Projekto „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ tikslas – užtikrinti, kad būtų perdirbama ir kitaip panaudojama ne mažiau kaip 50 proc. visų Kauno regiono teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų, iki 2020 metų sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos sudarytų ne daugiau kaip 35 proc. 2000 metų biologiškai skaidžių komunalinių atliekų kiekio. Įgyvendinant projektą gyventojams jau nuo 2012 m. pradėti dalinti konteineriai skirti maisto ir žaliųjų atliekų kompostavimui bei 2014 m. gegužės 30 d. oficialiai pradėtos mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginių statybos.

Modernūs mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiai labai svarbi atleikų tvarkymo sistemos modernizavimo dalis ne tik Kauno regionui, bet ir visai Lietuvai. Mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių statyba šalyje matoma kaip viena iš priemonių, padėsiančių laikytis įvestų apribojimų šalinamų atliekų kiekiui sąvartynuose. Pradėsiančiuose veikti regioniniuose mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiuose iš bendro atliekų srauto bus atskirtos perdirbimui tinkamos antrinės žaliavos ir pakuotės, biologiškai skaidžių atliekų kiekis, perdirbimui netinkama degi frakcija. MBA įrenginiuose atliekos apdorojamos mechaniškai bei biologiškai. Taikant šį aukšto technologinio lygio metodą, atliekos rūšiuojamos ne tik pagal dydį bei tankį, bet ir atsižvelgiant į jų magnetines savybes, elektroninį ir optinį laidumą, tankį, svorį ir kitas savybes. Taigi šių įrenginių dėka artimiausioje perspektyvoje siekiama sumažinti į sąvartynus šalinamų atliekų kiekius, o nuo 2020 m. nebeatidaryti nė vieno naujo sąvartyno.

Projektas „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymas“ priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Projekto biudžetas siekia daugiau kaip 34.527 mln. eurų, iš jų daugiau kaip 29.244 mln. eurų skiriami iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, daugiau kaip 5.282 mln. eurų prie projekto įgyvendinimo prisideda projekto vykdytojas VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita bei Poveikio visuomenes sveikatai vertinimo ataskaita:

Priedai: 12, 345-15-2, 67, 8-1, 8-2