Background image

Paslaugų kaina

2021 m. gruodžio 17 d. įvyko VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Visuotinis dalininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimtas sprendimas dėl atliekų tvarkymo mokesčio, kuris įsigalioja nuo 2022 m. balandžio 1 d.

Vadovaudamasis Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Įstatų 30.7 straipsniu, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Visuotinis dalininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

 1. Patvirtinti Kauno regioniniuose sąvartynuose gamybinių atliekų priėmimo ir apdorojimo mokestį (ATM) pagal priede Nr.1 pateiktą atliekų aprašymą:
  1. gamybinių atliekų, neturinčių asbesto, priėmimą ir apdorojimą (fiziniams ir juridiniams asmenims) – 100,00 Eur (be PVM) už 1 toną.
  1. gamybinių atliekų, turinčių asbesto, priėmimą ir apdorojimą (fiziniams ir juridiniams asmenims – 110,00 Eur (be PVM) už 1 toną.

2. Pripažinti netekusius galios 2020 m. kovo 17 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimo Nr. D20-2-1 „Dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčio“ 1.2. ir 1.3. punktus.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. balandžio 1 d.

2020 m. gruodžio 30 d. įvyko VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Visuotinis dalininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimtas sprendimas dėl kelmų atliekų priėmimo žaliųjų atliekų priėmimo aikštelėse mokesčio patvirtinimo, kuris įsigalioja nuo 2020 m. gruodžio 30 d.

Vadovaudamasis Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Įstatų 30.7 straipsniu, VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Visuotinis dalininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

 1. Papildyti 2020 m. kovo 17 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimo Nr. D17-2-1 ,,Dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčio“ 2 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
 2. “ Patvirtinti Kauno regiono žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse žaliųjų atliekų priėmimo ir apdorojimo mokestį:
  2.1. fiziniams asmenims (iki 0,5 t kelmų atliekų per metus), daugiabučių namų ir sodininkų bendrijoms bei VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro savivaldybių administracijoms arba jų įgaliotiems asmenims – nemokamai;
  2.2. juridiniams asmenims (išskyrus daugiabučių namų ir sodininkų bendrijas bei VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro savivaldybių administracijas ar jų įgaliotus asmenis) – 47,48 Eur (be PVM) už 1 toną.
  2.3. fiziniams asmenims viršijus 2.1. punkte numatytą kiekį per metus –47,48 Eur (be PVM) už 1 toną.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. gruodžio 30 d.