Background image

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centre tvarkos aprašas nustato informacijos apie VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centre galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos registravimo, nagrinėjimo, saugojimo tvarką, kad būtų užtikrintas minėtos informacijos turinio ir kitų duomenų, leidžiančių identifikuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, konfidencialumas.

Asmuo pranešimą apie pažeidimą gali pateikti:

  • pateikdamas užpildytą ir pasirašytą pranešimo apie pažeidimą formą.
  • pateikdamas laisvos formos pasirašytą pranešimą, kuriame būtų nurodyta, kad jis teikiamas vadovaujantis Įstatymu.

Pranešimą vidiniu kanalu asmuo gali pateikti šiais būdais:

  • elektroninio pašto adresu: pranesk@kaunoratc.lt
  • tiesiogiai atvykęs į įstaigą pas kompetentingą subjektą.
  • atsiųsti pranešimą paštu adresu Pramonės pr. 4A, Kaunas (ant voko turi būti nurodyta žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“)

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus užtikrinamas konfidencialumas.

Žemiau pateiktuose prieduose galite atsisiųsti aktualius teisės aktus:

Atnaujinta 2023-11-14