VISUOMENĖ KVIEČIAMA BENDRADARBIAUTI RENGIANT KAUNO REGIONO ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021-2027 M. PLANĄ

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras organizuoja ir vykdo Kauno regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano (toliau – Planas) rengimą, kuris atnaujina 2015 m. vasario 17 d. Kauno regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/2S-11 patvirtintą Kauno regiono atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planą. Plano tikslas – suderinti Kauno regiono savivaldybių (Kauno miesto, Kauno rajono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Kėdainių rajono ir Raseinių rajono savivaldybių) veiksmus, organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius. Šio plano projekte bus numatytos priemonės, užtikrinančios Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane nustatytų užduočių įgyvendinimą.

Taip pat pradėtas Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procesas, todėl kviečiame į jį aktyviai įsitraukti visuomenę.

SPAV metu bus nustatomos galimos reikšmingos Plano pasekmės aplinkai, konsultuojamasi su visuomene ir institucijomis, atsakingomis už aplinkos, sveikatos, kultūros vertybių, saugomų teritorijų apsaugą.

SPAV ataskaita bus ruošiama pagal šiuo metu parengtą ir SPAV subjektams pateiktą derinimui vertinimo apimties nustatymo dokumentą, kuris apibrėžia SPAV ataskaitos turinį, teiktinos informacijos apimtį, naudotinus vertinimo metodus. Kai bus parengti Plano ir SPAV ataskaitos projektai, visuomenė bus viešai su jais supažindinta.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras jau dabar laukia visuomenės pasiūlymų dėl Plano, atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir plano SPAV.

Kontaktinis asmuo Plano rengimo klausimais – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro projektų vadovė Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė, tel.: (8 37) 311267, el. p. projektuvadovas@kaunoratc.lt, SPAV klausimais – UAB „Ekokonsultacijos“ aplinkos apsaugos specialistė Jolanta Graudinytė, mob. 8 656 67 290, el. p. jolanta@ekokonsultacijos.lt. Pasiūlymus Planui bei SPAV prašome teikti nurodytais el. pašto adresais.

Su SPAV apimties nustatymo dokumentu galima susipažinti čia.